top of page

live stories

NVBBG1702

- ORGANICWATERMELON -

Anchor 1

✔✔ Double-Check

Organic Standard

เพื่อความมั่นใจของพวกเรา และผู้บริโภค เราจึงวางมาตรฐานคุณภาพสินค้าของ Never Been Better ให้มีกระบวนการตรวจเช็คถึง 2 ขั้นตอน


✔ 1st Check การปลูกต้องได้มาตรฐานรับรอง ..... หรือ มีมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่มด้วยระบบ PGS ที่เข้มแข็งในชุมชน


✔ 2nd Check - ผ่านกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบสารเคมีในผลผลิตอีกครั้ง

" เพื่อสุขภาพครอบครัว "

" เพื่อชุมชนบ้านเกิด "

bottom of page